• Strzelanie z markera może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie, zwanym dalej "polem gry.

 • Prawo gry maja osoby nie będące pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających.

 • W polu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania bez maski ochronnej.

 • Poza polem marker musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowana do ziemi.

 • Zabrania się strzelać w przeciwnika z odległości mniejszej niż 5 metrów.

 • Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry sygnalizując że jest trafiony i kładzie rękę na głowę po czym najkrótszą drogą opuszcza pole gry.

 • Należy unikać zanieczyszczenia markera ziemią, piaskiem.

 • Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania markera, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi, trawie.

 • W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.

 • W przypadku zawinionego uszkodzenia markera lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.

 • W przypadku stwierdzenia przez obsługę niestosowania się do powyższych uczestnik może zostać wykluczony z gry, bez zwrotu zapłaty.

 • Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Zasady wypożyczenia sprzętu: Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintball'owego i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

 • Jestem świadomy zagrożeń wynikających z używania markera.

 • Oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Będę natychmiast informował Użyczającego o jakimkolwiek niepożądanym działaniu zestawu.

 • Od momentu użyczenia do momentu oddania Zestawu, jestem za niego oraz za wszelkie szkody wyrządzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, w pełni odpowiedzialny.

 • Pozdrawia A.P. Rycharscy